Menu serwisu
Start
Szukaj
Wyniki
Wiadomości ogólne
Uczestnicy
Nagrody
Kontakt
Sprawozdanie za rok 2007
środa, 07 maja 2008

Sprawozdanie za rok 2007

1. Sprawozdanie merytoryczne

2. Sprawozdanie finansowe

    a/ Bilans

    b/ Rachunek zysków i strat

    c/ Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

    Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich, ul. ks. J. Popiełuszki 5, 01-786 Warszawa

 

      2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych:

            Nie dotyczy

      3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu,

            numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:

          Urząd m.st Warszawy, Ewidencja UKS nr 07, data wpisu 06.04.1996 r

          Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie, XIII wydział Gospodarczy KRS,

          OPP nr KRS 0000230105, data wpisu 11.03.2005 r

          REGON: 010769508

 

4. Dane dotyczące  Zarządu:

    Witold Mysyrowicz – Prezes, ul. 1 sierpnia 33 m 15, 02-134 Warszawa

    Marek Wiśniewski – Wiceprezes, ul. Strumykowa 39 F, 03-138 Warszawa

    Bogusław Nader – Skarbnik, ul. Duracza 4 A m 88, 01-892 Warszawa

    Andrzej Machowski – Sekretarz, ul. rtm. Pileckiego 104 m 53, 02-795 Warszawa

    Anna Adamczyk – Członek Zarządu, ul. Kaczki Dziwaczki 44, 05-092 Dziekanów Leśny

    Joanna Koy-Piotrowska – Członek Zarządu, ul. Wiktorska 21 m 11, 02-587 Warszawa

    Jerzy Stańczykiewicz – Członek Zarządu, ul. Mickiewicza 64 m 84, 01-703 Warszawa

 

5. Określenie celów statutowych organizacji:

·         Planowanie i organizowanie rozgrywek piłki siatkowej dla uczniów szkół średnich m. st.  Warszawy i województwa mazowieckiego w oparciu o regulamin rozrywek i możliwości obiektywne oraz sprzętowe szkół, a także o pomoc organizacyjną i materialną szkół, władz samorządowych, państwowych i oświatowych, sympatyków i rodziców.

·         Angażowanie uczniów do określonych form aktywności ruchowej i zawodów sportowych.

·         Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze miasta

Warszawy, województwa mazowieckiego i poza nimi.

·         Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich

sprawności fizycznej i umysłowej.

·         Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

·         Organizowanie uczniom szkół średnich różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

·         Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo

w rywalizacji sportowej

 

6. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

    PKD: 92.62

 

 

 

7. Uchwały Zarządu:

Uchwała nr 1 Zarządu SLS z dnia 21.03.2007 r

w sprawie zatwierdzenia bilansu finansowego SLS za rok 2006

„Zarząd SLS, po zapoznaniu się z bilansem finansowym za rok 2006 oraz po jego analizie zatwierdza bilans wraz z towarzyszącymi mu załącznikami”

 

Uchwała nr 2 Zarządu SLS z dnia 21.03.2007 r

W sprawie przeznaczenia pozyskanych środków finansowych w 2006 roku

„Na wniosek Skarbnika SLS, kol. Bogusława Nadera, Zarząd SLS po omówieniu i rozpatrzeniu wpływów finansowych ze składek członkowskich oraz z otrzymanych dotacji od władz samorządowych i państwowych na organizację rozgrywek w siatkówce dziewcząt i chłopców, podejmuje uchwałę o przeznaczeniu pozyskanych w 2006 roku środków finansowych na działalność statutową w całości

 

Uchwała nr 3 Zarządu SLS z dnia 21.03.2007 r

W sprawie upoważnienia Skarbnika SLS kol. Bogusława Nadera

Na wniosek Prezsa SLS i po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku, Zarząd SLS, na podstawie paragrafu 29 Statutu Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Średnich, upoważnia Skarbnika SLS kol. Bogusława Nadera do podpisywania umów finansowych w imieniu SLS, w roku 2007.”

 

8. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

    Organizacja w 2007 roku uzyskała przychód w wysokości 105 800,85 łącznie, w tym:

    - ze składek członkowskich 23 200,-

    - z dotacji i darowizn 82 600,-

    - z odsetek bankowych 0,85

    Organizacja w roku 2007 uzyskała wynik dodatni 3 228,59 zł

 

9. Informacja o poniesionych kosztach:

    W roku 2007 organizacja poniosła ogółem koszty w wysokości 102 572,26 zł, w tym:

    - koszty działalności statutowej – 85 935,02 zł

    - koszty administracyjne – 16 637,24 zł

 

10. Informacje dodatkowe:

      a. Organizacja nie zatrudniała żadnej osoby na podstawie umowy o pracę

      b. Organizacja nie wypłacała żadnych nagród i premii z tytułu prowadzonej działalności

      c. Zarząd SLS pracował społecznie nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

          Swój wkład i wartość wykonanej pracy wyceniamy na ok. 30 000 zł

      d. Organizacja wypłacała ryczałty sędziowskie sędziom prowadzącym zawody oraz wypłacała

          wynagrodzenia, na podstawie umów-zleceń za obsługę techniczną spotkań

      e. Organizacja w 2007 roku nie udzielała nikomu pożyczek

      f. Organizacja posiadała na dzień 31.12.2007 roku środki pieniężne w wysokości 8 3350 zł,

          zgromadzone na rachunku bankowym w Banku PKO BP SA oraz w kasie

      g. Organizacja nie posiada żadnych nabytych obligacji oraz udziałów i akcji w spółkach

          prawa handlowego

      h. Organizacja nie posiada żadnych nieruchomości

       i. Organizacja nie posiada żadnych środków trwałych

       j. Wartość aktywów SLS zgodna jest z kwotą uwidocznioną w bilansie

 

11. Organizacja przeprowadziła następujące zadania:

                A. Przeprowadzenie rozgrywek w siatkówce rundy wiosennej w kategoriach:

          - I liga dziewcząt SLS – 10 zespołów, ok. 120 uczestniczek, 45 spotkań, termin: luty – 30.05.2007

    - I liga chłopców SLS – 10 zespołów, ok. 120 uczestników. 45 spotkań, termin: luty –  30.05.2007

          - II liga dziewcząt SLS – 19 zespołów, ok. 200 uczestniczek

                a/ runda zasadnicza  81 spotkań, termin: luty- 30.04.2007 (dwie grupy)

                b/ play-off’ 26 spotkań, termin 03.05 – 30.05.2007

          - II liga chłopców SLS – 17 zespołów, ok. 180 uczestników

          a/ runda zasadnicza – 64 spotkania, termin: marzec. – 30.04.2007 (dwie grupy)

                 b/ play-off – 24 spotkania,  termin: 03.05. – 30.05.2007

           - Puchar SLS dziewcząt im. W. Wiśniewskiego – 29 zespołów, ok. 320 uczestn., 28 spotkań

                termin: luty – 30.05. 2007

           - Puchar SLS chłopców im. W. Wiśniewskiego – 27 zespołów, ok. 300 uczest., 26 spotkań,

               termin: luty – 30.05 2007

Na przeprowadzenie powyższych rozgrywek złożą się: konsultacje z trenerami, opracowanie i przekazanie terminarzy spotkań, dokonywanie obsady sędziowskiej, wypłata ryczałtów sędziowskich, weryfikacja rozegranych spotkań, obserwacja spotkań pod katem wyboru najlepszych zawodniczek i zawodników, opracowywanie tabel wyników i komunikatów bieżących, działalność promocyjno- informacyjna, zapewnienie obsługi technicznej na spotkaniach, zawieranie umów i wypłata wynagrodzeń.

 B. Zakup i przekazywanie zespołom sprzętu sportowego

 C. Zakup medali, pucharów, upominków, nagród rzeczowych oraz ich wręczenie zespołom

       i zawodnikom/czkom, termin - maj, czerwiec 2007

D. Wykonanie i wręczenie dyplomów, termin – maj, czerwiec  2007

E. Zakup i wręczenie kwiatów, termin - czerwiec 2007

F. Inne czynności organizacyjne i techniczne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

      Zakończenia Sezonu, termin 11 czerwca 2007

G Przeprowadzenie turniejów w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców - 12/13.06,

     z udziałem 72 par

H. Przeprowadzenie turniejów w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców - 22/23.09,

     z udziałem 30 par

I. Przeprowadzenie rozgrywek w siatkówce rundy jesiennej w kategoriach:

      - I liga dziewcząt SLS – 10 zespołów, ok. 120 uczest., 45 spotkań, termin 01.10 – 20.12.2007

      - I liga chłopców SLS – 11 zespołów, runda zasadnicza, ok 144 uczest  50 spotkań,

         termin 01.10 - 20.12.2007

      - II liga dziewcząt SLS – 17 zespołów, ok. 200 uczestniczek, runda zasad. 64 spotkania,

         termin 01.10- 20.12.2007 (dwie grupy)

      - II liga chłopców SLS – 20 zespołów, ok. 240 uczestników, runda zasad. – 90 spotkań,

         termin 01.10. – 20.12.2007 (dwie grupy)

Na przeprowadzenie powyższych rozgrywek złożą się: konsultacje z trenerami, opracowanie i przekazanie terminarzy spotkań, dokonywanie obsady sędziowskiej, wypłata ryczałtów sędziowskich, weryfikacja rozegranych spotkań, obserwacja spotkań pod katem wyboru najlepszych zawodniczek i zawodników, opracowywanie tabel wyników i komunikatów bieżących, działalność promocyjno-informacyjna, zapewnienie obsługi technicznej na spotkaniach, zawieranie umów i wypłata wynagrodzeń.

 

12. Organizacja rozliczała się na bieżąco ze wszystkich swoich zobowiązań

NIP: 113-22-56-265                                         Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich

                                                                         ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5, 01-786 Warszawa

 

B I L A N S na dzień 31.12.2007 r.

Wiersz

Aktywa

Stan na dzień

Wiersz

Pasywa

Stan na dzień

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

I.

2

3

4

I.

2

3

4

A

Majątek trwały

 

 

A.

Fundusze własne

6 305,16

9 533,75

I.

    Wartości niematerialne i prawne

 

 

I.

Fundusz statutowy

11 031,33

6 305,16

II.

     Rzeczowy majątek trwały

 

 

II.

Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy

- 4 726,17

 

III.

     Finansowy majątek trwały

 

 

 

1.      Nadwyżka przychodów nad kosztami

 

+ 3 228,59

B.

Majątek obrotowy

8 345,86

11 866,95

2.      Nadwyżka kosztów nad przychodami

- 4 726,17

 

I.

     Zapasy rzeczowych składników

 

 

II.

Rezerwy

 

 

II.

     Należności i roszczenia

 

 

C.

Zobowiązania długoterminowe z tytuły kredytów i pożyczek

 

 

III.

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

 

 

D.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

757,00

--

IV.

Środki pieniężne

8 345,86

11 866,95

I.

Zobowiązania

757,00

--

C.

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

II.

Fundusze specjalne

 

 

E.

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

1 283,70

2 333,20

X.

Suma aktywów

8 345,86

11 866, 95

X.

Suma pasywów

8 345,86

11 866,95

 

Warszawa, 26.02.2008 r.        Sporządziła:                                                                               Skarbnik                                                                    Prezes

                                                /-/ Anna Majzer                                                               Szkolnej Ligi Siatkówki                                        Szkolnej Ligi Siatkówki

                                                Główna Księgowa                                                              /-/ Bogusław Nader                                             /-/ Witold Mysyrowicz

 

NIP: 113-22-56-265                           Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich

                                                           ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5, 01-786 Warszawa

 

 

Rachunek zysków i strat za rok 2007

 

Poz.

Wyszczególnienie

Kwota za rok

ubiegły

bieżący

1.

2.

3.

4.

A.

Przychody z działalności statutowej

72 451,78

105 800,00

I.

Składki brutto określone statutem

23 100,00

23 200,00

II.

Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje

49 351,78

82 600,00

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

49 608,37

85 935,02

C.

Zysk/strata na działalności statutowej /A-B/

22 943,41

19 864,98

D.

Koszty administracyjne

27 670,21

16 637,24

I.

Zużycie materiałów i energii

10 922,30

10 072,46

II.

Usługi obce

7 012,16

4 509,78

III.

Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia

3 050,00

1 200,00

IV.

Amortyzacja

 

 

V.

Pozostałe

6 685,75

855,00

E.

Pozostałe przychody

 

 

F.

Przychody finansowe

 

 

G.

Przychody finansowe

0,69

0,85

H.

Koszty finansowe

 

 

I.

Zysk/strata na całokształcie działalności /C-D+E+F+G-H/

- 4 726,17

+ 3 228,59

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

 

 

I.

Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)

 

 

II.

Starty nadzwyczajne (wielkość ujemna)

 

 

K.

Zysk/strata /I+JI-JII/

- 726,17

+ 3 228,59

 

 

Sporządziła: /-/ Anna Majzer                                                       Skarbnik                                          Prezes

                          Głowna Księgowa                                  Szkolnej Ligi Siatkówki                  Szkolnej Ligi Siatkówki

Warszawa, 26.02.2008 r.                                                   /-/ Bogusław Nader                        /-/ Witold Mysyrowicz

                  

 

Informacja dodatkowa

do Sprawozdania finansowego za rok 2007

 

1.  Informacje o podmiocie:

     Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich, ul. ks. J. Popiełuszki 5, 01-786 Warszawa

     Dane dotyczące ewidencji i rejestru:

     Urząd m.st. Warszawy, Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych, nr 07,

     wpis do ewidencji 06.04.1996 r.

     Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

     Nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego 0000230105, wpis do KRS OPP 11.03.2005 r

     Regon: 010769508

 

2. Dane dotyczące członków Zarządu:

    Witold Mysyrowicz – Prezes, ul. 1 sierpnia 33 m 15, 02-134 Warszawa

    Marek Wiśniewski – Wiceprezes, ul. Strumykowa 39 F, 03-138 Warszawa

    Bogusław Nader – Skarbnik, ul. Duracza 4 A m 88, 01-892 Warszawa

    Andrzej Machowski – Sekretarz, ul. rtm. Pileckiego 104 m 53, 02-795 Warszawa

    Anna Adamczyk – Członek Zarządu, ul. Kaczki Dziwaczki 44, 05-092 Dziekanów Leśny

    Joanna Koy-Piotrowska – Członek Zarządu, ul. Wiktorska 21 m 11, 02-587 Warszawa

    Jerzy Stańczykiewicz – Członek Zarządu, ul. Mickiewicza 64 m 84, 01-703 Warszawa

 

3. Metody wyceny aktywów i pasywów

    Wycena aktywów i pasywów dokonywana była po cenach zakupów w wartościach nominalnych.

    Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich nie posiadała w okresie sprawozdawczym żadnych

    aktywów  trwałych, co uwidocznione jest w Bilansie.

 

4. Rodzaj posiadanych aktywów

    W ramach aktywów obrotowych dysponowaliśmy wyłącznie środkami pieniężnymi, co również

    uwidocznione jest w Bilansie.

 

5. Informacje nie zawarte w Bilansie i Rachunku Wyników

    W okresie sprawozdawczym nie wydarzyło się w naszej gospodarce nic, co nie byłoby uwidocznione

    Rachunku Wyników. W związku z tym nie możemy przekazać żadnych dodatkowych informacji

    Na temat naszej gospodarki finansowej, ponad to co przedstawiono w Bilansie i Rachunku Wyników

 

6. Opis rodzaju działalności

    Działalność nasza w okresie sprawozdawczym ograniczała się wyłącznie do statutowej,

    nieodpłatnej, działalności pożytku publicznego. Nie osiągnęliśmy zysku, gdyż na mocy

    Uchwały Zarządu SLS, środki finansowe pozyskane w okresie sprawozdawczym zostały

    przeznaczone na działalność statutową, w całości. Wyciąg z protokółu zebrania Zarządu SLS,

    zawierający treść w/w Uchwały stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

 

 

Struktura przychodów

 

A. Przychody z działalności statutowej

105 800,-

     I. Składki brutto określone statutem

23 200,-

     II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

82 600,-

1.      Dotacje celowe

75 000,-

G. Przychody finansowe (odsetki bankowe)

0,85

 

Struktura kosztów

 

B. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

85 935,02

1.      Świadczenia pieniężne

85 935,02

D. Koszty administracyjne

16 637,24

1.      Zużycie materiałów i energii

10 072,46

2.      Usługi obce

4 509,78

3.      Wynagrodzenia i narzuty

1 200,-

4.      Amortyzacja

0,00

5.      Pozostałe

855,-

 

Nie omówiono innych zagadnień, jako dodatkowych informacji i objaśnień, przewidzianych w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, bowiem nie wystąpiły one zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

 

Załącznik:

Wyciąg z protokółu nr 9 zebrania Zarządu SLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciąg z protokółu nr 9

Zebrania Zarządu Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Średnich

w dniu 27.02.2008 r., w Warszawie

 

Obecni: J. Koy-Piotrowska, A. Machowski, W. Mysyrowicz, B. Nader, M. Wiśniewski, J. Stańczykiewicz,

              /Zarząd/ M. Biesiadecki, J. Czartoryski /Komisja Rewizyjna/

Porządek Zebrania:

1.      Odczytanie i przyjecie protokółu z poprzedniego zebrania

2.      Informacja o okresie od ostatniego zebrania

3.      Sprawy rozgrywek, tabele, spotkania pozostałe do rozegrania

4.      Sprawy finansowe

5.      Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu finansowego SLS za rok 2007

6.      Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych pozyskanych w 2007 r

7.      Sprawy różne

                                                                ******

(……..)

 

Ad 5. Kol. Bogusław Nader, Skarbnik SLS, poinformował Zarząd o wykonaniu bilansu finansowego SLS

          za rok 2007, przez uprawnioną główną księgową i przedstawił Zarządowi jego wyniki. Zarząd SLS

          po zapoznaniu się z dokumentami, podjął uchwałę o zatwierdzeniu bilansu finansowego SLS za rok 2007, wraz z niezbędnymi załącznikami. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad 6. Skarbnik SLS, kol. Bogusław Nader, przedstawił dokumenty finansowe i informacje, dotyczące wpływów ze składek członkowskich, dotacji od władz samorządowych i państwowych na organizację rozgrywek I i II ligi SLS dziewcząt i chłopców, Pucharu SLS im. W. Wiśniewskiego i turniejów w siatkówce plażowej. Po ich omówieniu i wnikliwym rozpatrzeniu, Zarząd SLS podjął

          uchwałę, że pozyskane w 2007 roku środki finansowe przeznaczył na działalność statutową, w całości. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

(……...)

 

 

                 Protokółował                                                                                           Przewodniczył

         /-/ Andrzej Machowski                                                                            /-/ Witold Mysyrowicz

 

 

 

 

 

 

 

Następny >

© 2004-2012 Szkolna Liga Siatkówki
Grafika: Witold Mysyrowicz, CMS Mambo PL,