Menu serwisu
Start
Szukaj
Wyniki
Wiadomości ogólne
Uczestnicy
Nagrody
Kontakt
Sprawozdanie Szkolnej Ligi Siatkówki

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) art. 23 ust. 1 i 3, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. nr 137, poz. 1539) i Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z d

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) art. 23 ust. 1 i 3, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. nr 137, poz. 1539) i Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.(Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r), Zarząd Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Średnich, jako Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000230105, przedstawia niniejszym PT Państwu, do wglądu, Sprawozdania z działalności w 2005 roku.

Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich
Sprawozdanie z działalności za rok 2005

1. Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich,

Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa, wpisana do ewidencji UKS m.st. Warszawy w dniu 06.04.1996 r., pod nr 07 wpisana do KRS Organizacji Pożytku Publicznego w dniu 11.03.2005 r Nr KRS 0000230105, Regon: 010769508

Członkowie Zarządu, wg aktualnego wpisu w ewidencji i rejestrze:
Witold Mysyrowicz - Prezes, ul. 1 sierpnia 33 m 15, 02-134 Warszawa
Marek Wiśniewski - Wiceprezes, ul. Strumykowa 39 F, 03-138 Warszawa
Bogusław Nader - Skarbnik, ul. Duracza 4 A m 88, 01-892 Warszawa
Jerzy Czartoryski - Sekretarz, ul. Nowolipki 28 A m 41, 01-119 Warszawa
Wojciech Bieńko - Członek, ul. Fabryczna 8 m 40, 00-446 Warszawa
Zbigniew Walasek - Członek, ul. ks. J. Popiełuszki 11 A m 94, 01-595 Warszawa
Wiesław Marciniak - Członek, ul. Gąbińska 18 m 17, 01-703 Warszawa

Cele statutowe:

Celem Ligi jest:
1. Planowanie i organizowanie rozgrywek piłki siatkowej dla uczniów szkół średnich m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego w oparciu o regulamin rozrywek i możliwości obiektywne oraz sprzętowe szkół, a także o pomoc organizacyjną i materialną szkół, władz samorządowych, państwowych i oświatowych, sympatyków i rodziców.
2. Angażowanie uczniów do określonych form aktywności ruchowej i zawodów sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze miasta Warszawy, województwa mazowieckiego i poza nimi.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom szkół średnich różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

1. Liga realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrekcjami szkół, radami rodziców, klubami sportowymi samorządowymi władzami sportowymi i innymi.
2. Dla realizacji celów statutowych Liga może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Liga opiera swoją działalność. przede wszystkim na pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców
4. Do prowadzenia swoich spraw Liga może zatrudniać pracowników.
5. W ramach działalności statutowej Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich organizuje i przeprowadza rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców dla reprezentacji szkół średnich z terenu m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego

3. Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich nie prowadzi działalności gospodarczej

4. Uchwały Zarządu z 2005 roku:

Uchwała nr 1/05 z dnia 24.01.2005 r
Zarząd SLS po zapoznaniu się i przeanalizowaniu bilansu finansowego SLS za rok 2004 oraz w oparciu o stanowisko Komisji Rewizyjnej SLS, zatwierdza bilans finansowy SLS za rok 2004
Uchwała nr 2/05 z dnia 24.01.2005 r
Na wniosek Skarbnika SLS kol. B. Nadera, Zarząd SLS po omówieniu i rozpatrzeniu wpływów finansowych ze składek członkowskich oraz z otrzymanych dotacji od władz Samorządowych i Państwowych na organizację rozgrywek I i II ligi dziewcząt i chłopców szkół średnich, podjął uchwałę, że uzyskane w 2004 roku środki finansowe przeznacza w całości na działalność statutową
Uchwała nr 3/05 z dnia 30.05.2005 r
Zarząd SLS postanawia przyznać Srebrną Honorową Odznakę SLS następującym osobom:
Wojciech Bieńko, Marian Biesiadecki, Jerzy Czartoryski, Andrzej Długoszek, Monika Dymacz, Grażyna Grudzińska-Bałdyga, Maria Hołozubiec, Agata Jung, Małgorzata Kulpa, Barbara Ładyńska, Bogusław Nader, Beata Opiela, Jerzy Stańczykiewicz, Wojciech Szadkowski, Andrzej Wrotek.

5. Uzyskane w 2005 r przychody

a/ ze składek członkowskich 20 400,00 zł
b/ ze źródeł publicznych 38 000,00 zł, w tym:
- z budżetu m.st. Warszawy 25 000,00 zł
- z budżetu województwa mazowieckiego 13 000,00 zł
c/ z odsetek bankowych 1,16 zł
Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich działalności gospodarczej nie prowadzi.

6. Informacje o poniesionych kosztach na:

a/ realizację celów statutowych 45 216,94 zł
b/ administrację 12 672,72 zł
c/ działalność gospodarczą --------------------
d/ pozostałe koszty ---------------

7. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i nabytych aktywach

a/ w SLS nie były zatrudnione żadne osoby
b/ SLS nie wypłacała wynagrodzeń
c/ SLS nie wypłaca wynagrodzeń
d/ wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 3 000,00 zł
e/ SLS pożyczek nie udzielała
f/ SLS nie lokowała żadnych kwot na rachunkach bankowych, zaś bieżące środki obrotowe znajdowały się na koncie i subkontach SLS w PKO BP SA
g/ SLS obligacji ani akcji nie nabyła
i/ SLS żadnych środków trwałych nie nabyła
j/ wartość aktywów SLS 13 597,33 zł

8. Dane o działalności zleconej:

a/ zadanie publiczne Organizacja i przeprowadzenie rozgrywek w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców dla reprezentacji szkół średnich z terenu m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego w 2005 r., zlecone przez: m.st Warszawę i województwo mazowieckie; wynik finansowy: 0
b/ zadanie publiczne - Organizacja i przeprowadzenie turniejów w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców dla par reprezentujących szkoły średnie z terenu m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego, zlecone przez województwo mazowieckie; wynik finansowy: 0

9. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami SLS wpłaciła wszelkie ciążące na niej opłaty podatkowe oraz złożyła w zakreślonych terminach deklaracje CIT-8, CIT-8/0 wraz z ze sprawozdaniem finansowym
W okresie sprawozdawczym w Szkolnej Lidze Siatkówki Szkół Średnich nie była przeprowadzona kontrola.

Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok

1. Dane podmiotu:

Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich, Al. St. Zjednoczonych 24, 03-264 Warszawa

2. Informacje o jednostkach organizacyjnych

Szkolna Liga Siatkówki nie posiada jednostek organizacyjnych

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

92-62-Z

4. Dane dotyczące ewidencji i rejestru:

Urząd m.st Warszawy, Ewidencja UKS, wpis w dniu 06.04.1996 r., pod nr 07
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy Sąd Gospodarczy, XX Wydział Rejestru Sądowego
wpis do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego w dniu 11.03.2005 r. , Nr KRS 0000230105
Regon: 010769508

5. Dane dotyczące członków Zarządu:

Witold Mysyrowicz - Prezes, ul. 1 Sierpnia 33 m 15, 02-134 Warszawa
Marek Wiśniewski - Wiceprezes, ul. Strumykowa 39 F, 03-138 Warszawa
Bogusław Nader - Skarbnik, ul. Duracza 4 A m 88, 01-892 Warszawa
Jerzy Czartoryski - Sekretarz, ul. Nowolipki 28 A m 41, 01-119 Warszawa
Wojciech Bieńko - Członek, ul. Fabryczna 8 m 40, 00-446 Warszawa
Zbigniew Walasek - Członek, ul. ks. J. Popiełuszki 11 A m 94, 01-595 Warszawa
Wiesław Marciniak - Członek, ul. Gąbińska 18 m 17, 01-703 Warszawa

6. Cele statutowe

Celem Ligi jest:
1. Planowanie i organizowanie rozgrywek piłki siatkowej dla uczniów szkół średnich m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego w oparciu o regulamin rozrywek i możliwości obiektywne oraz sprzętowe szkół, a także o pomoc organizacyjną i materialną szkół, władz samorządowych, państwowych i oświatowych, sympatyków i rodziców.
2. Angażowanie uczniów do określonych form aktywności ruchowej i zawodów sportowych
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze miasta Warszawy, województwa mazowieckiego i poza nimi.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
7. Organizowanie uczniom szkół średnich różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej.

7. Okresu trwania działalności organizacji

Czas trwania działalności Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Średnich jest nie ograniczony

8. Okres objęty sprawozdaniem:

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005.

9. Dane dotyczące sprawozdania

Sprawozdanie roczne sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 miesięcy i dłużej

10. Przyjęte zasady rachunkowości

Szkolna Liga Siatkówki nie posiada aktywów trwałych , a w ramach aktywów obrotowych jedynie środki pieniężne, w związku z tym nie dotyczą jej metody wyceny aktywów i pasywów inne niż stosowane do obrotowych środków pieniężnych. SLS nie dokonywała też odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, nie prowadziła inwestycji, nie posiada zapasów itp.

Skarbnik
Szkolnej Ligi Siatkówki
/-/ Bogusław Nader
Prezes
Szkolnej Ligi Siatkówki
/-/ Witold Mysyrowicz

 


Rozmiar: 139014 bajtów
Rozmiar: 235325 bajtów


Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2005 r.

1. Informacje o podmiocie

Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich, Al. St. Zjednoczonych 24, 03-264 Warszawa

Dane dotyczące ewidencji i rejestru:

Urząd m.st Warszawy, Ewidencja UKS, wpis w dniu 06.04.1996 r., pod nr 07
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy Sąd Gospodarczy, XX Wydział Rejestru Sądowego
wpis do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego w dniu 11.03.2005 r. , Nr KRS 0000230105
Regon: 010769508

Dane dotyczące członków Zarządu:

Witold Mysyrowicz - Prezes, ul. 1 sierpnia 33 m 15, 02-134 Warszawa
Marek Wiśniewski - Wiceprezes, ul. Strumykowa 39 F, 03-138 Warszawa
Bogusław Nader - Skarbnik, ul. Duracza 4 A m 88, 01-892 Warszawa
Wojciech Bieńko - Członek, ul. Fabryczna 8 m 40, 00-446 Warszawa
Zbigniew Walasek - Członek, ul. ks. J. Popiełuszki 11 A m 94, 01-595 Warszawa
Wiesław Marciniak - Członek, ul. Gąbińska 18 m 17, 01-703 Warszawa

2. Metody wyceny aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest po cenach zakupów w wartościach nominalnych.. Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich nie posiadała w okresie sprawozdawczym żadnych aktywów trwałych co uwidocznione jest w Bilansie.

3. Rodzaj posiadanych aktywów

W ramach aktywów obrotowych dysponowaliśmy wyłącznie środkami pieniężnymi, co
również uwidocznione jest w Bilansie.

4. Informacje nie zawarte w bilansie i rachunku wyników

W okresie sprawozdawczym nie wydarzyło się w gospodarce nic co nie byłoby uwidocznione w Rachunku Wyników. W związku z tym nie możemy przekazać żadnych dodatkowych informacji na temat naszej gospodarki finansowej ponad to co przedstawione jest w Bilansie i Rachunku Wyników, gdyż innej działalności nie było.

5. Opis rodzaju działalności

Działalność nasza ogranicza się wyłącznie do działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego. Nie osiągamy zysku, gdyż corocznie, na mocy Uchwały Zarządu, całość środków finansowych uzyskanych w danym roku przeznaczamy w całości na działalność statutową. Wyciąg z protokołu posiedzenia Zarządu zawierający Uchwały w tej sprawie przedkładamy w załaczeniu.

Struktura przychodów

A. Przychody z działalności statutowej 58 400,00
I. Składki brutto określone statutem 20 400,00
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 38 000,00
1. Dotacje celowe 38 000,00
G. Przychody finansowe (odsetki bankowe)1,16

Struktura kosztów

B. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego45 216,94
1. Świadczenia pieniężne 45 216,94
D. Koszty administracyjne12 672,72
1. Zużycie materiałów i energii 4 066,10
2. Usługi obce 4 117,62
3. Wynagrodzenia i narzuty 3 700,00
4. Amortyzacja 0,00
5. Pozostałe 789,00


Ponieważ przychody działalności statutowej wyniosły 58 400,00 zł, koszty realizacji
działalności statutowej 45 216,94 zł /wynik na działalności statutowej + 13 183,06 zł/, koszty administracyjne 12 612,72 zł a przychody finansowe 1,16 zł, rok obrotowy 2005 zakończyliśmy wynikiem dodatnim brutto 511,50 zł.


Skarbnik
Szkolnej Ligi Siatkówki
/-/ Bogusław Nader
Prezes
Szkolnej Ligi Siatkówki
/-/ Witold Mysyrowicz
nia 8 maja 2001 r.(Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r), Zarząd Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Średnich, jako Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000230105, przedstawia niniejszym PT Państwu, do wglądu, Sprawozdania z działalności w 2005 roku.

 

Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich
Sprawozdanie z działalności za rok 2005

1. Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich,

Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa, wpisana do ewidencji UKS m.st. Warszawy w dniu 06.04.1996 r., pod nr 07 wpisana do KRS Organizacji Pożytku Publicznego w dniu 11.03.2005 r Nr KRS 0000230105, Regon: 010769508

Członkowie Zarządu, wg aktualnego wpisu w ewidencji i rejestrze:
Witold Mysyrowicz - Prezes, ul. 1 sierpnia 33 m 15, 02-134 Warszawa
Marek Wiśniewski - Wiceprezes, ul. Strumykowa 39 F, 03-138 Warszawa
Bogusław Nader - Skarbnik, ul. Duracza 4 A m 88, 01-892 Warszawa
Jerzy Czartoryski - Sekretarz, ul. Nowolipki 28 A m 41, 01-119 Warszawa
Wojciech Bieńko - Członek, ul. Fabryczna 8 m 40, 00-446 Warszawa
Zbigniew Walasek - Członek, ul. ks. J. Popiełuszki 11 A m 94, 01-595 Warszawa
Wiesław Marciniak - Członek, ul. Gąbińska 18 m 17, 01-703 Warszawa

Cele statutowe:

Celem Ligi jest:
1. Planowanie i organizowanie rozgrywek piłki siatkowej dla uczniów szkół średnich m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego w oparciu o regulamin rozrywek i możliwości obiektywne oraz sprzętowe szkół, a także o pomoc organizacyjną i materialną szkół, władz samorządowych, państwowych i oświatowych, sympatyków i rodziców.
2. Angażowanie uczniów do określonych form aktywności ruchowej i zawodów sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze miasta Warszawy, województwa mazowieckiego i poza nimi.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom szkół średnich różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

1. Liga realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrekcjami szkół, radami rodziców, klubami sportowymi samorządowymi władzami sportowymi i innymi.
2. Dla realizacji celów statutowych Liga może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Liga opiera swoją działalność. przede wszystkim na pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców
4. Do prowadzenia swoich spraw Liga może zatrudniać pracowników.
5. W ramach działalności statutowej Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich organizuje i przeprowadza rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców dla reprezentacji szkół średnich z terenu m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego

3. Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich nie prowadzi działalności gospodarczej

4. Uchwały Zarządu z 2005 roku:

Uchwała nr 1/05 z dnia 24.01.2005 r
Zarząd SLS po zapoznaniu się i przeanalizowaniu bilansu finansowego SLS za rok 2004 oraz w oparciu o stanowisko Komisji Rewizyjnej SLS, zatwierdza bilans finansowy SLS za rok 2004
Uchwała nr 2/05 z dnia 24.01.2005 r
Na wniosek Skarbnika SLS kol. B. Nadera, Zarząd SLS po omówieniu i rozpatrzeniu wpływów finansowych ze składek członkowskich oraz z otrzymanych dotacji od władz Samorządowych i Państwowych na organizację rozgrywek I i II ligi dziewcząt i chłopców szkół średnich, podjął uchwałę, że uzyskane w 2004 roku środki finansowe przeznacza w całości na działalność statutową
Uchwała nr 3/05 z dnia 30.05.2005 r
Zarząd SLS postanawia przyznać Srebrną Honorową Odznakę SLS następującym osobom:
Wojciech Bieńko, Marian Biesiadecki, Jerzy Czartoryski, Andrzej Długoszek, Monika Dymacz, Grażyna Grudzińska-Bałdyga, Maria Hołozubiec, Agata Jung, Małgorzata Kulpa, Barbara Ładyńska, Bogusław Nader, Beata Opiela, Jerzy Stańczykiewicz, Wojciech Szadkowski, Andrzej Wrotek.

5. Uzyskane w 2005 r przychody

a/ ze składek członkowskich 20 400,00 zł
b/ ze źródeł publicznych 38 000,00 zł, w tym:
- z budżetu m.st. Warszawy 25 000,00 zł
- z budżetu województwa mazowieckiego 13 000,00 zł
c/ z odsetek bankowych 1,16 zł
Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich działalności gospodarczej nie prowadzi.

6. Informacje o poniesionych kosztach na:

a/ realizację celów statutowych 45 216,94 zł
b/ administrację 12 672,72 zł
c/ działalność gospodarczą --------------------
d/ pozostałe koszty ---------------

7. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i nabytych aktywach

a/ w SLS nie były zatrudnione żadne osoby
b/ SLS nie wypłacała wynagrodzeń
c/ SLS nie wypłaca wynagrodzeń
d/ wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 3 000,00 zł
e/ SLS pożyczek nie udzielała
f/ SLS nie lokowała żadnych kwot na rachunkach bankowych, zaś bieżące środki obrotowe znajdowały się na koncie i subkontach SLS w PKO BP SA
g/ SLS obligacji ani akcji nie nabyła
i/ SLS żadnych środków trwałych nie nabyła
j/ wartość aktywów SLS 13 597,33 zł

8. Dane o działalności zleconej:

a/ zadanie publiczne Organizacja i przeprowadzenie rozgrywek w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców dla reprezentacji szkół średnich z terenu m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego w 2005 r., zlecone przez: m.st Warszawę i województwo mazowieckie; wynik finansowy: 0
b/ zadanie publiczne - Organizacja i przeprowadzenie turniejów w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców dla par reprezentujących szkoły średnie z terenu m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego, zlecone przez województwo mazowieckie; wynik finansowy: 0

9. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami SLS wpłaciła wszelkie ciążące na niej opłaty podatkowe oraz złożyła w zakreślonych terminach deklaracje CIT-8, CIT-8/0 wraz z ze sprawozdaniem finansowym
W okresie sprawozdawczym w Szkolnej Lidze Siatkówki Szkół Średnich nie była przeprowadzona kontrola.

Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok

1. Dane podmiotu:

Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich, Al. St. Zjednoczonych 24, 03-264 Warszawa

2. Informacje o jednostkach organizacyjnych

Szkolna Liga Siatkówki nie posiada jednostek organizacyjnych

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

92-62-Z

4. Dane dotyczące ewidencji i rejestru:

Urząd m.st Warszawy, Ewidencja UKS, wpis w dniu 06.04.1996 r., pod nr 07
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy Sąd Gospodarczy, XX Wydział Rejestru Sądowego
wpis do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego w dniu 11.03.2005 r. , Nr KRS 0000230105
Regon: 010769508

5. Dane dotyczące członków Zarządu:

Witold Mysyrowicz - Prezes, ul. 1 Sierpnia 33 m 15, 02-134 Warszawa
Marek Wiśniewski - Wiceprezes, ul. Strumykowa 39 F, 03-138 Warszawa
Bogusław Nader - Skarbnik, ul. Duracza 4 A m 88, 01-892 Warszawa
Jerzy Czartoryski - Sekretarz, ul. Nowolipki 28 A m 41, 01-119 Warszawa
Wojciech Bieńko - Członek, ul. Fabryczna 8 m 40, 00-446 Warszawa
Zbigniew Walasek - Członek, ul. ks. J. Popiełuszki 11 A m 94, 01-595 Warszawa
Wiesław Marciniak - Członek, ul. Gąbińska 18 m 17, 01-703 Warszawa

6. Cele statutowe

Celem Ligi jest:
1. Planowanie i organizowanie rozgrywek piłki siatkowej dla uczniów szkół średnich m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego w oparciu o regulamin rozrywek i możliwości obiektywne oraz sprzętowe szkół, a także o pomoc organizacyjną i materialną szkół, władz samorządowych, państwowych i oświatowych, sympatyków i rodziców.
2. Angażowanie uczniów do określonych form aktywności ruchowej i zawodów sportowych
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze miasta Warszawy, województwa mazowieckiego i poza nimi.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
7. Organizowanie uczniom szkół średnich różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej.

7. Okresu trwania działalności organizacji

Czas trwania działalności Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Średnich jest nie ograniczony

8. Okres objęty sprawozdaniem:

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005.

9. Dane dotyczące sprawozdania

Sprawozdanie roczne sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 miesięcy i dłużej

10. Przyjęte zasady rachunkowości

Szkolna Liga Siatkówki nie posiada aktywów trwałych , a w ramach aktywów obrotowych jedynie środki pieniężne, w związku z tym nie dotyczą jej metody wyceny aktywów i pasywów inne niż stosowane do obrotowych środków pieniężnych. SLS nie dokonywała też odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, nie prowadziła inwestycji, nie posiada zapasów itp.

Skarbnik
Szkolnej Ligi Siatkówki
/-/ Bogusław Nader
Prezes
Szkolnej Ligi Siatkówki
/-/ Witold Mysyrowicz

 


Rozmiar: 139014 bajtów
Rozmiar: 235325 bajtów


Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2005 r.

1. Informacje o podmiocie

Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich, Al. St. Zjednoczonych 24, 03-264 Warszawa

Dane dotyczące ewidencji i rejestru:

Urząd m.st Warszawy, Ewidencja UKS, wpis w dniu 06.04.1996 r., pod nr 07
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy Sąd Gospodarczy, XX Wydział Rejestru Sądowego
wpis do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego w dniu 11.03.2005 r. , Nr KRS 0000230105
Regon: 010769508

Dane dotyczące członków Zarządu:

Witold Mysyrowicz - Prezes, ul. 1 sierpnia 33 m 15, 02-134 Warszawa
Marek Wiśniewski - Wiceprezes, ul. Strumykowa 39 F, 03-138 Warszawa
Bogusław Nader - Skarbnik, ul. Duracza 4 A m 88, 01-892 Warszawa
Wojciech Bieńko - Członek, ul. Fabryczna 8 m 40, 00-446 Warszawa
Zbigniew Walasek - Członek, ul. ks. J. Popiełuszki 11 A m 94, 01-595 Warszawa
Wiesław Marciniak - Członek, ul. Gąbińska 18 m 17, 01-703 Warszawa

2. Metody wyceny aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest po cenach zakupów w wartościach nominalnych.. Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich nie posiadała w okresie sprawozdawczym żadnych aktywów trwałych co uwidocznione jest w Bilansie.

3. Rodzaj posiadanych aktywów

W ramach aktywów obrotowych dysponowaliśmy wyłącznie środkami pieniężnymi, co
również uwidocznione jest w Bilansie.

4. Informacje nie zawarte w bilansie i rachunku wyników

W okresie sprawozdawczym nie wydarzyło się w gospodarce nic co nie byłoby uwidocznione w Rachunku Wyników. W związku z tym nie możemy przekazać żadnych dodatkowych informacji na temat naszej gospodarki finansowej ponad to co przedstawione jest w Bilansie i Rachunku Wyników, gdyż innej działalności nie było.

5. Opis rodzaju działalności

Działalność nasza ogranicza się wyłącznie do działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego. Nie osiągamy zysku, gdyż corocznie, na mocy Uchwały Zarządu, całość środków finansowych uzyskanych w danym roku przeznaczamy w całości na działalność statutową. Wyciąg z protokołu posiedzenia Zarządu zawierający Uchwały w tej sprawie przedkładamy w załaczeniu.

Struktura przychodów

A. Przychody z działalności statutowej 58 400,00
I. Składki brutto określone statutem 20 400,00
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 38 000,00
1. Dotacje celowe 38 000,00
G. Przychody finansowe (odsetki bankowe)1,16

Struktura kosztów

B. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego45 216,94
1. Świadczenia pieniężne 45 216,94
D. Koszty administracyjne12 672,72
1. Zużycie materiałów i energii 4 066,10
2. Usługi obce 4 117,62
3. Wynagrodzenia i narzuty 3 700,00
4. Amortyzacja 0,00
5. Pozostałe 789,00


Ponieważ przychody działalności statutowej wyniosły 58 400,00 zł, koszty realizacji
działalności statutowej 45 216,94 zł /wynik na działalności statutowej + 13 183,06 zł/, koszty administracyjne 12 612,72 zł a przychody finansowe 1,16 zł, rok obrotowy 2005 zakończyliśmy wynikiem dodatnim brutto 511,50 zł.


Skarbnik
Szkolnej Ligi Siatkówki
/-/ Bogusław Nader
Prezes
Szkolnej Ligi Siatkówki
/-/ Witold Mysyrowicz
< Poprzedni

© 2004-2012 Szkolna Liga Siatkówki
Grafika: Witold Mysyrowicz, CMS Mambo PL,