Menu serwisu
Start
Szukaj
Wyniki
Wiadomości ogólne
Uczestnicy
Nagrody
Kontakt
Statut Szkolnej Ligi Siatkówki

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę :

Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich, zwana dalej Ligą. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół średnich m. st. Warszawy, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Ligi jest m. st. Warszawa i województwo mazowieckie.

2. Siedzibą Ligi jest m. st. Warszawa.

§ 3

Liga jest wpisana do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Liga działa zgodnie z ustawą o Kulturze Fizycznej i ustawą - Prawa o stowarzyszeniach, oraz własnym statutem.

§ 5

Liga używa pieczęci, znaku własnego, barw i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 6

Celem Ligi jest:

1. Planowanie i organizowanie rozgrywek piłki siatkowej dla uczniów szkół średnich m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego w oparciu o regulamin rozrywek i możliwości obiektywne oraz sprzętowe szkół, a także o pomoc organizacyjną i materialną szkół, władz samorządowych, państwowych i oświatowych, sympatyków i rodziców.

2. Angażowanie uczniów do określonych form aktywności ruchowej i zawodów sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze miasta Warszawy, województwa mazowieckiego i poza nimi.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

7. Organizowanie uczniom szkół średnich różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej.

§ 7

1. Liga realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrekcjami szkół, radami rodziców, klubami sportowymi samorządowymi władzami sportowymi i innymi.

2. Dla realizacji celów statutowych Liga może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 8

1. Liga opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców.

2. Do prowadzenia swoich spraw Liga może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Ligi dzielą się na:

1. Zwyczajnych

2. Wspierających

3. Honorowych

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Ligi mogą być uczniowie oraz rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Ligi.

2. Małoletni mogą być członkami Ligi za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Ligi z biernym i czynnym prawem wyborczym i głosem stanowiącym, z tym, że członkowie niepełnoletni z ograniczeniami wynikającymi z art. 3. ust 2. i 3. Prawa o stowarzyszeniach.

2. Zgłoszenia propozycji i wniosków wobec władz Ligi.

3. Uczestnictwa w zawodach sportowych i imprezach organizowanych przez Ligę.

4. Korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów Ligi, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Ligi i zostaną przyjęci przez Zarząd Ligi oraz zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Ligi.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Ligi.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio (osoby fizyczne) lub przez swoich delegatów (osoby prawne), w walnych zebraniach Ligi - z głosem stanowiącym.

2. Zgłoszenie wniosków i propozycji wobec władz Ligi.

3. Korzystanie z innych uprawnień określonych przez władze Ligi.

§ 14

Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych i są wolni od obowiązku płacenia składek.

§ 15

Do obowiązków członków Ligi należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Ligi.

2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Ligi.

3. Godne reprezentowanie barw Ligi.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Ligi.

§ 16

1. Członkostwo w Lidze ustaje poprzez:

1) Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Ligi.

2) Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień Statutu.

b) nie brania udziału w działalności statutowej Ligi przez okres 3 miesięcy.

3) Działania na szkodę Ligi.

4) Rozwiązanie się Ligi.

5) Niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.

6) Utratę osobowości prawnej.

2. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania w ciągu 30 dni od Walnego Zebrania.

Rozdział IV

Władze Ligi

§ 17

1. Władzami Ligi są:

1) Walne Zebranie Ligi

2) Zarząd Ligi

3) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Ligi.

3. Uchwały wszystkich władz Ligi zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od woli głosujących.

§ 18

1. Walne Zebranie Ligi jest najwyższą władzą Ligi i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ligi jest zwoływane raz na 4 lata.

3. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Ligi zwoływane jest przez Zarząd Ligi:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 1/3 ogółu członków.

4. Zarząd Ligi zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Ligi nie później niż 1 miesiąc od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Ligi należy:

1) Uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Ligi.

2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Ligi.

3) Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Ligi.

4) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Ligi.

5) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Ligi.

6) Ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego.

7) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

8) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Ligi, niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.

2. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych wg listy obecności.

3. W Walnym Zebraniu Ligi mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Ligi.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej na 14 dni przed Zebraniem.

§ 20

1. Zarząd Ligi składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz od jednego do trzech członków Zarządu - wszystkich wybieranych przez Walne Zebranie członków.

2. Zebrania Zarządu Ligi odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

3. Do ważności uchwał Zarządu Ligi konieczna jest obecność co najmniej 51% członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa bądź Skarbnika lub Sekretarza. W razie remisu decyduje głos prowadzącego obrady.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi lub w razie jego nieobecności Wiceprezesowi.

§ 21

Do zadań Zarządu Ligi należy kierowanie bieżącą działalnością Ligi w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:

1) reprezentowanie Ligi na zewnątrz i działanie w jej imieniu,

2) wykonanie uchwał Walnego Zebrania Ligi,

3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4) powoływanie i rozwiązanie komisji problemowych,

5) przyjmowanie i skreślanie członków,

6) zarządzanie majątkiem i funduszami Ligi zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami Walnego Zebrania,

7) składanie sprawozdań z działalności Ligi,

8) rozstrzyganie sporów w obrębie Ligi,

9) Zapraszanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego przedstawiciela na posiedzenie Zarządu.

§ 22

1. Członek Zarządu Ligi może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufania członków Ligi.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów w zależności od liczby członków Zarządu.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Ligi w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.1q2

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Zarządu Ligi.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Ligi. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Ligi.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Ligi.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Ligi,

2) wydawanie poleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Ligi oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odnowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć5) Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować6) nieprawidłowości w działaniu Zarządu,

7) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem lub Statutem bądź innymi interesami Ligi.

§ 24

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być2. zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem , bądź winny sposób zawiódł zaufanie członków Ligi.

3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów.

4. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać5. się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęciu uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków z pośród członków Ligi. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 26

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Ligi przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 27

1. W razie naruszania postanowień Statutu - Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków - prawo wymierzania następujących kar:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członka,

4) wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członka Ligi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI

Majątek i Fundusze Ligi

§ 28

1. Na majątek Ligi składają się nieruchomości, oraz fundusze.

2. Na fundusze Ligi składają się:

1) składki członkowskie,

2) darowizny i zapłaty,

3) dotacje na realizację zadań zleconych,

4) dochody z majątku,

5) dochody z działalności gospodarczej,

6) inne wpływy.

§ 29

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa oraz dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Ligi

§ 30

Zmiany statutu Ligi wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością głosów przy co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.

§ 31

1. Rozwiązanie się Ligi może nastąpić na podstawie uchwały walnego Zebrania Ligi podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ˝ uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Ligi określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

3. Walne Zebranie ustala likwidatora, który po zakończeniu prac sporządza sprawozdanie i przedstawia organowi ewidencyjnemu wraz z wnioskiem o wykreślenie z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych.

< Poprzedni

© 2004-2012 Szkolna Liga Siatkówki
Grafika: Witold Mysyrowicz, CMS Mambo PL,